21.Y.Y. ÖĞRENME ÇERÇEVESİ

21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi

Aralarında Lego, Microsoft, Pearson, ETS, İntel, HP, Dell, Apple, Crayola, Cisco gibi teknoloji şirketlerinin ve NationalEducationAssociation gibi eğitim ile ilgili derneklerin de bulunduğu 32 üyeli 21. Yüzyıl Becerileri ortak çalışma grubu tarafından detaylı bir çalışma sonucu 21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi geliştirilmiştir. Bu çerçeve ile öğrencilerin gelecekteki iş ve yaşamlarında başarılı olmak için gerekli olan beceri, bilgi ve deneyimler tanımlanmakta.                                        

Bu çerçeveye göre temel derslerin arasında

 • İngilizce
 • Edebiyat
 • Dünya dilleri
 • Sanat
 • Matematik
 • Ekonomi
 • Bilim
 • Coğrafya
 • Tarih

bulunmakta. 21. Yüzyıl mezunlarının disiplinler arası temalar olan

 • Küresel Farkındalık
 • Finans, Ekonomi, İşletmecilik ve Girişimcilik Okuryazarlığı
 • Yurttaşlık Okuryazarlığı
 • Sağlık Okuryazarlığı
 • Çevre Okuryazarlığı

temalarına hakim olması gerekmekte. Bunların yanında çerçevede şu üç alandaki beceriler bulunmakta:

Öğrenme ve İnovasyon Becerileri
 • Yaratıcılık ve inovasyon
 • Kritik düşünme ve problem çözme
 • İletişim ve işbirliği
Enformasyon, Medya ve Teknoloji Becerileri
 • Bilgi okuryazarlığı
 • Medya okuryazarlığı
 • Bilişim ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı
Yaşam ve Kariyer Becerileri
 • Esneklik ve uyum sağlayabilirlik
 • İnisiyatif alma ve özyönlendirme
 • Sosyal ve kültürlerarası beceriler
 • Üretkenlik ve hesap verebilirlik
 • Liderlik ve sorumluluk

21. Yüzyıl becerilerinin çok önemli olduğu konusunda kimsenin şüphesi yok. Asıl mesele bu becerilerin öğrencilere nasıl kazandırılacağı. 21. Yüzyıl becerilerini öğrencilere kazandırmak için okullarımızda özel projeler hayata geçirilmiş bulunmakta. Alanlarında uzman ekiplerce hazırlanan bu projelerin özelliği, adı geçen becerileri kazandırmak için hedefe yönelik olarak tasarlanmış olmalarıdır. Bu projelerin diğer ortak özellikleri öğrenciler tarafından grup halinde kolaylıkla yapılabilir olmalarının ötesinde

 • Çekici ve merak uyandırıcı
 • Düşündürücü
 • Araştırma gerektiren
 • Kendi başına öğrenmeyi gerektiren
 • Ucu açık
 • Eğlendirici
 • Analiz ve senteze imkân sağlayan
 • Keşifler yapmaya imkân sağlayan
 • Gerçek hayattan alınmış
 • İnternet ve bilgisayar dışında maddi harcama gerektirmeyen

becerileri kazandırırken ek olarak sağlık, finans, vatandaşlık okuryazarlıkları,küresel farkındalık da kazandırıyor olmaları. Bu özellikleri sağlayan projelerin üretilmesi elbette kolay değil. Bu projeler yukarıda adı geçen ortak çalışma grubu tarafından desteklenen çok seçkin ekiplere hazırlatılmıştır. Temel motivasyon ise becerilerin tek bir çocuk geride kalmamak üzere bütün öğrencilere kazandırılmasıdır.

Öğrencilerimiz ilkokul birinci sınıftan başlayarak, ortaokul 8. sınıf hariç, lise 11. sınıfa kadar matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler derslerinde her ay bir proje yapmaktalar. Projelerin uygulaması şu şekildedir:

Örneğin 6. sınıf öğrencilerinin proje takviminde Nisan ayı için matematik projesi bulunsun. Matematik dersinin bir saatinde proje konusu öğrencilere anlatılır. Bütün öğrencilerin konuyu anladığından emin olunur. Daha sonra kura ile dört-beş kişilik gruplar oluşturulur. Bir ay sonra grupların projelerini hangi tarihte sunacakları bildirilir. Oluşturulan gruplar projeyi tamamlamak için iş bölümü yapma, periyodik aralıklarla toplanıp bir hafta boyunca ne yaptıklarını, gelecek hafta yapılacak işleri planlama ve ilerlemeyi gözden geçirme, tarihi gelince grup olarak sınıfa karşı yaptıkları projeyi en çok 10 dakika içinde sunmakla sorumludurlar.

Öğrenciler her ay sadece bir dersle ilgili proje yaparlar. Bu şekilde ilkokuldan başlayarak liseden mezun oluncaya kadar yaklaşık 60 proje yaparlar. Beceri ancak tekrarla kazanılabilir.         Öğrenciler her ay bir proje yaparak en sonunda sadece bu çok kritik öneme sahip becerileri kazanmakla kalmazlar, bu süreç sonunda öğrenciler topluluk karşısında kendine güven duymayı ve kendini ifade etmeyi öğrenirler. Zaman yönetimini ve ekip çalışmasının önemini kavrarlar. Bir projenin zamanında başarıyla tamamlanabilmesi için grup üyelerinin sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini, birbirlerine saygı duymaları, tahammül göstermeleri gerektiğini öğrenirler. Özetle bu projeler adalet, sorumluluk, dürüstlük, liderlik, azim, fedakârlık, empati kurma, rasyonalizm gibi değerlerin yaşanması ve öğrenilmesi için çok verimli birer platform işlevi de görürler.

Projeler gerçek hayata açılan pencere işlevi görmekte, projeler yolu ile öğrenciler hayatı öğrenip anlamaktalar. Derste işledikleri konuların gerçek hayatta nasıl yer bulduğunu görmek öğrencilerin işledikleri derse olan ilgilerini daha çok artırmakta. Birbirlerinin türevi olmayan bu projelerle öğrenciler kendi özel ilgi alanlarını keşfetmekte, gelecekte seçecekleri mesleklere ilişkin uzun zamana yayılmış sağlıklı gözlemler yapabilmekteler.

Öğrenciler projelerinde araştırma yapmak, üretmek zorunda oldukları için, İnternet, bilgi ve iletişim teknolojilerini bu amaçlara yönelik kullanmayı öğrenmekteler.

Özetle biz öğrencilerimize 21. Yüzyıl becerilerini kazandırırken kendi kendilerine öğrenmeyi ve düşünmeyi öğretiyoruz.

PROJE NEDİR?

Proje; Önceden belirlenmiş bir süre içerisinde; değişim yaratmayı hedefleyen,
birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği
bir çalışmadır.
Bilimsel bir çalışma olan projede,
– Gözlem yaparak bilgi toplama,
– Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi,
– Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin araştırılması,
– Gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

PROJENİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Değişik birçok proje tanımı verilebilir ancak her tanımda bazı ortak kavramlar göze
çarpmaktadır. Bunlar; projenin belirli bir amacı vardır. Her proje çok iyi tanımlanmış bir
amaca sahiptir. Projeler geçicidir; projeler için önceden belirlenmiş başlangıç ve bitiş tarihleri
vardır.
Öğrencileri en fazla ilgilendiren proje türü “Öğrenme Projeleri” dir. Öğrenme
projeleri yada genelde söylendiği gibi proje tabanlı öğrenme, 21. yüzyılın temel becerilerini
kazanmak, aynı zamanda hayatımızda ve işimizde başarılı olmak için gerekli derinlemesine
bilgi ve uzmanlığı edinmek için fırsatlar sunan güçlü bir yaklaşımdır.
Öğrenme projelerinde geriye dönme, aşamalar arasında atlamaya sıkça rastlansa da
sırasıyla dört aşamadan oluşur. Öğrenme projesinin dört aşaması:
1. Tanımlama (Başlatma)
2. Planlama
3. Yapma (Yapma, izleme/ kontrol etme)
4. Gözden Geçirme (Kapanış)
Bir öğrenme projesi, öncelikle öğrenmeyi gerekli kılan soru, sorun, konu ya da bakış
açısıyla kısaca ve açıkça tanımlanmalıdır.
Tanımlama, planlama, yapma ve inceleme hem öğretmen hem de öğrenciler için proje
öğrenme ve öğretme döngülerindeki projenin “tekerlekleri” olan aşamalardır.
Bir öğrenme projesinin her bir aşamasında harcanan zaman öğretmenler ve öğrenciler
için farklı olabilmesine rağmen öğretmenler tipik olarak ön planlamada daha fazla zaman,
öğrenciler ise proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde daha fazla zaman harcarlar.
Öğretmenler ve öğrenciler projeyi yönetmek için birlikte çalışırlar.

ÖĞRENME PROJELERİNİN TÜRLERİ

Sorgulama Projeleri: Her zaman bir soru ile başlar ( Neden gökyüzü mavidir?
Kansere ne sebep olur? Fosil yakıtların yakılması iklimi nasıl etkiler?). Sorular doğal olarak,

araştırma yoluyla, uzmanlara sorarak, olası cevapları test etmek için deneyler yaparak ve aynı
soruları araştıran başkaları ile cevapları karşılaştırarak cevaplar bulma arzusunu tetikler.
Doğru zamanda doğru soruyu sorma öğrenmede çok etkilidir. Filozoflar, eğitim
teorisyenleri ve düşünce liderleri gerçeği ararken öğrenme ve anlama faaliyetinin kalbine
sorgulamayı yerleştirmişlerdir.
Tasarım Projeleri: Bir sorunla başlar ( Uçakla seyahati nasıl daha güvenli
yapabiliriz? Evlerimizi ısıtmak ve gücünden faydalanmak için güneş enerjisini nasıl
kullanabiliriz?). Sorunlar çözümü gerektirir ve sorunlara çözüm üretme motivasyonu,
başkalarının benzer problemleri nasıl çözdüklerini anlamayı, olası çözümler tasarlamayı, test
etmeyi gerektirir. Bazen öyle yenilikçi çözümler bulunur ki tarihin akışı değişir.
Sorular, sorunlar, araştırma ve tasarım projeleri; insanlığın yeni bilgiler kazanması ve
yeni yaşam biçimlerinin tasarlanması için geliştirdiği en güçlü iki yaklaşım olan bilim ve
mühendisliğin temelini oluşturur.
Tartışma ve İfade Projeleri: Bir dizi karmaşık veya tartışmalı konu üzerine yapılan
tartışmalara odaklanan projeler öğrencilere şu konularda yardımcı olur:
• Kritik dinleme ve düşünme becerileri konusunda egzersiz yaparlar.
• Not alma, yazma, konuşma ve ikna becerilerini geliştirirler.
• Gerçekleri araştırmak ve ikna edici argümanlar geliştirmek için ekip halinde, birlikte
verimli çalışmayı öğrenirler.
• Bilgi ve medya okuryazarlığı becerilerini geliştirirler.
• Gerçeği çarpıtan mantık ve tekniklerdeki ortak kusurları tanırlar.
• Akılcı tartışma, iddia çürütme ve akıl yürütme becerilerini güçlendirirler.
• Halka açık konuşurken özgüven oluştururlar, soruları cevaplarken ve belirli bir
konudaki tutumlarını ifade ederken kendilerine güven oluştururlar.
İster münazara ile ister bir dizi sunumla sonuçlansın, tartışmaya yönelik projeler, sivil,
siyasi, sosyal ve toplum hayatına yaşam boyu anlamlı bir katılım için gerekli olan becerileri
geliştirir.
Müzik, sanat, dans, tiyatro, şiir, el sanatı veya bu formların bir karışımı yoluyla
öğrencilerin bakış açılarını, düşüncelerini, duygularını, isteklerini, tutkularını ve hayallerini
ifade eden projeler öğrencilerin sağlıklı psikolojik ve sosyal gelişimi için özellikle önemlidir.
Öğrenmelerini daha çok kendileri yönlendiren, kendilerini ifade ve diğerleriyle
ilişkileriyle ilgili anlamlı eserler ve ifadeler üretmek için fırsatlar sağlanan, olumlu gelişimleri
ve öğrenmeleri konusunda kat ettikleri mesafe konusunda düzenli olarak kanıt gösterilen
öğrenciler, kendileri hakkında daha pozitif anlayışa, düşünceye sahip olacaklar, engelleri
aşma becerileri ve kararlılıkları gelişecek, zorluklarla mücadele etmek için olan güvene sahip
olacaklar ve çeşitli olumlu ilişkiler geliştirme yeteneği geliştireceklerdir.
Tartışma ve ifade odaklı öğrenme projeleri farklı hedef ve yöntemlere sahiptir, ancak
her iki proje türü de başarılı bir gelecek için gerekli olan kişisel becerilerin, kendini ifade
etme ve sosyal becerilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
Asıl yatırımın paraya değil öğrenciye ve öğretmenin zamanına yapıldığı öğrenme
projelerinde, kazanılan bilgi, beceri ve perspektif birinci derecede önemlidir. Projeyi

zamanında tamamlamak iş projeleri için olduğu kadar önemli olsa da “kapsamın
ötesine geçmek” ve beklenenden daha fazla öğrenmek iyi bir şeydir.
Çıkarılan dersler, projede öğrenilenlerin kişisel etkileri üzerine düşünmek ve
projede geliştirilen becerilerin diğer durumlarda nasıl kullanılabileceğini düşünmek
öğrenme projelerinde çok önemlidir.
Öğrencilerimizin çeşitliliği, perspektifleri ve kişilikleri farklı olduğundan,
anlaşmazlıklar ve çelişkili görüşlerin olumlu bir şekilde ele alınması, etkin ekip çalışması ve
proje başarısı için özel bir öneme sahiptir. Her birinin anlaşmazlığa karşı farklı bir yaklaşım
gösterebileceğini anlamak – her insanın farklı seviyelerde atılganlık ve işbirliği yapabilmesi –
sorunların çözümünde daha hassas ve pozitif yaklaşımlar geliştirmede yardımcı olacaktır.

İŞTE BU DÜŞÜNCELERLE BİZ NELER YAPIYORUZ?

Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişmesi sonucu her alanda hızlı değişim ve gelişmeler meydana gelmiştir. İletişim araçlarının yaygınlaşması ile bilgiye erişim kolaylaşmış, insanlar ihtiyaç duyduğu bilgiye her an her yerden ulaşabilir hale gelmiştir. Bilgi teknolojileri sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir bilgi hızla yayılabilmekte, uzak mesafelerde bulunan insanlar bu bilgiden yararlanabilmektedir. Bilim alanında meydana gelen gelişmeler hızlı biçimde yayıldığından bireylerin bulundukları alanda kendilerini geliştirmeleri daha kolay olmaktadır. Ancak bir noktadan sonra bir alandaki bilgi çokluğu ve çeşitliliği insanda kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Bu nedenle günümüzün sorunu bilgiye erişmek değil ulaşılan bilgiye eleştirel bakabilme, diğer kaynaklarla karşılaştırma yapabilme, bilginin doğruluğu hakkında karar verebilme becerilerine sahip olabilmektir. Bireylerin kendi alanlarında donanımlı hale gelebilmeleri önemlidir. Ancak bireylerin kendilerini geliştirme süreçlerinde gelişigüzel biçimde hareket etmesi bireye nitelik anlamında çok bir şey katmayacaktır. Günümüzde insanlardan kendini geliştirme sürecinde birtakım beceriler kazanması beklenmektedir. Bilgi çağında yaşayan insanların taşıması gereken bu beceriler “21. Yy becerileri” olarak isimlendirilmektedir. Bütün bu becerilerin “insan ve insanlık” merkezli bir zeminde yapılması temel önceliğimizdir. Zira 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı da “çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek” şeklindedir.

Bu amaç doğrultusunda 21.yy becerilerinin kazandırılması için tüm okullarımızda öğretmenlerimiz tarafından yapılan planlamalar çerçevesinde, her ay farklı branştan olmak üzere bir eğitim- öğretim yılında toplam 8 adet 21. y.y proje uygulaması sınıflarımızda gerçekleştirilmektedir. Uygulanan bu projeler sonunda
öğrencilerimizin;
– Topluluk önünde konuşma becerisi,
– Kendini doğru şekilde ifade edebilme,
– Öğrencinin ufkunu genişletme,
– Analitik düşünme,
– Sorumluluk alma, liderlik, doğru kaynaktan araştırma yapma gibi becerilerinin
geliştiğini gözlemlemekteyiz.

KATILDIĞIMIZ DİĞER ÇALIŞMALAR

Muradiye Öğretim Kurumları olarak başta TÜBİTAK Olimpiyat Yarışmaları ve
TÜBİTAK Liselerarası Bilimsel Proje Yarışmaları olmak üzere;
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen bütün yarışmalara,
Gençlik ve Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmalarına,
FRC, FLL, WRO gibi dünyaca prestiji olan yarışmalara,
Caribou Matematik ve Kanguru Matematik yarışmalarına,
Üniversitelerin lise öğrencileri için açtıkları yarışmalara,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının açmış oldukları yarışmalara gönüllü öğrencilerimizle
hazırlanıp katılmaktayız.

Geri
İleri

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)